Teemat

Kotkan ilmasto-ohjelmassa on 12 teemaa, joille kullekin on asetettu tavoitetilat sekä tunnistettu toimenpiteitä, joilla ilmastotavoitteita edistetään. Teemat ja tavoitetilat on esitelty tarkemmin tällä sivulla.

Kotkan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Hiilineutraalilla tarkoitetaan, että Kotkassa syntyy päästöjä yhtä paljon tai vähemmän kuin hiilinieluilla voidaan päästöjä sitoa. Kotkassa hiilineutraalius saavutetaan vähentämällä päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kotkan ilmasto-ohjelma sisältää useita toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Toimenpiteitä tehdään ja suunnitellaan koko kaupunkikonsernissa ja kaupungin tytäryhtiössä.

Kotkan ilmasto-ohjelman voit lukea kaupungin verkkosivuilta.
Kotkan ilmasto-ohjelma ja sen taustatiedot

Rakennukset ja infra


Tavoitteena on, että rakentaminen sekä rakennusten ja infran käyttö ovat ilmastomyötäisiä ja energiatehokkaita. Kaupungin omistamien rakennusten käytössä ja korjaamisessa huomioidaan energiatehokkuus sekä uudisrakennuksissa otetaan huomioon rakennuksen ilmastovaikutukset koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Myös infraa ja sen käyttöä uudistetaan energiatehokkuuden ja ilmastonäkökulmien mukaan.


Tapahtumat ja matkailu


Kotkan alueen tapahtumia ja matkailua tuotetaan kestävästi ja ympäristöasiat huomioidaan laajasti. Yhteistyö tapahtumajärjestäjien ja matkailuyritysten kanssa on rakentavaa ja tiivistä.


Ruoka ja ruokajärjestelmä


Tavoitteena on, että kasvisruoka on kaupungin järjestämissä ruokailuissa laadukasta, maistuvaa sekä mahdollisimman kestävästi tuotettua ja valmistettua. Ruokahävikissä pyritään mahdollisimman alhaisiin määriin niin keittiössä kuin linjastolla.


Kiertotalous


Kotkassa edistetään kiertotalouden toimintamalleja. Kaupungin toimipisteissä uudelleen käytetään tai kierrätetään kaikki kalusteet ja materiaalit. Infran rakentamisessa suositaan kierrätysmateriaaleja ja ylijäämämateriaalien hyödyntämiselle on suunnitelma. Kotkalaisille on tarjolla toimivat kierrätyspalvelut.


Hankinnat


Tavoitteena on oppia tunnistamaan ilmastovaikutuksiltaan merkittävimmät kaupungin hankinnat sekä asettaa niille ilmastovaikutukset huomioivat hankintakriteerit.


Yritysyhteistyö


Tavoitteena on kaupunginalueella toimiva ilmastokumppaneiden verkosto ja ilmastonäkökulmaa hyödynnetään aktiivisesti yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa.


Hiilivarastot ja -nielut


Tavoitteena on ylläpitää ja kasvattaa Kotkan alueen hiilinielujen ja -varastojen hiilensidontakykyä. Samalla huomioidaan luonnon monimuotoisuus.


Ilmastonmuutokseen varautuminen ja sopeutuminen


Tavoitteena on, että kaupunki on varautunut mahdollisimman kattavasti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Valmiussuunnitelmia ja toimintatapoja päivitetään aktiivisesti.