Mikä on Ilmastovahti?

Palvelun kuvaus

Ilmastovahti on seurantapalvelu, jossa kuka tahansa voi seurata Kotkan kaupungin ilmastotoimien etenemistä. Palvelussa voi seurata ajantasaista kokonaiskuvaa sekä tutustua toimenpiteisiin, joilla edistetään kaupungin energiatehokkuutta sekä hillitään ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Mittarit taas kertovat kehityksestä tilastoihin ja lukuihin perustuen. Pitkän aikavälin tavoitteisiin ja ilmastotyön eri osakokonaisuuksiin voi tutustua tarkemmin Teemat-sivulla.  

Palvelun tiedot perustuvat Kotkan kaupungin ilmasto-ohjelmaan ja sitä tukeviin kaupungin muihin ohjelmiin ja toteutussuunnitelmiin. Seurantatieto toimenpiteiden etenemisestä perustuu toimenpiteiden vastuutahojen päivittämiin tietoihin ja asiantuntija-arvioihin. Mittaritiedot taas perustuvat pääasiassa tilastotietoon, joiden lähteet on ilmoitettu kunkin mittarin yhteydessä. Osa mittaritiedoista perustuu kaupungin omaan tilastointiin ja tiedonkeruuseen.  

Miksi Ilmastovahti -palvelu on perustettu? 

Ilmasto- ja ympäristöhaasteet ovat ongelmia, joiden ratkomiseksi tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä ja lukuisia erilaisia toimenpiteitä ja valintoja niin kaupunkiorganisaatiossa kuin alueen asukkaiden, yritysten ja toimijoiden parissa sekä laajemmin seudulla.  

Ilmastovahdin tarkoituksena on koota yhteen ja tuoda näkyväksi kaupungin ilmastotyö ja mahdollistaa työn etenemisen seuranta ajantasaisesti. Palvelulla parannetaan päättäjien, asukkaiden ja sidosryhmien mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa kaupungin ympäristötyöhön.  

Verkkosivun lisäksi palveluun kuuluu sisäinen työkalu, johon toimenpiteiden vastuuhenkilöt päivittävät seurantatietoja. Sisäinen työkalu auttaa vastuuhenkilöitä ja -yksiköitä koordinoimaan omia toimenpiteitään ja helpottaa raportointia, ja siten tukee sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja edistymisen säännölliseen raportointiin.  

Palvelusta vastaa Kotkan kaupunki 


Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Kotkan kaupungin ympäristönsuojelu sekä ICT-palvelut.  

Tekninen toteutus Forward Forever Oy  

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kuntien ilmastohankkeet -avustuksesta 2021-2022 (VN/3345/2021) 

Ilmastovahtia täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Otamme mielellämme vastaan palautetta sivustosta. Palautetta ja kehitysideoita voit lähettää Kotkan kaupungin kestävän kehityksen asiantuntijalle.

Kestävän kehityksen asiantuntija

Saara Ihanamäki
saara.ihanamaki@kotka.fi

Usein kysytyt kysymykset


Kotkan ilmasto-ohjelma on Kotkan kaupunkistrategiaa toteuttava ohjelma, joka tarkentaa pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Ilmasto-ohjelma koostuu yhdestätoista teemasta, joille kullekin on asetettu tavoitetilat sekä tunnistettu toimenpiteitä, joilla ilmastotavoitteita edistetään. 

Ilmasto-ohjelman päivitys hyväksyttiin Kotkan kaupunginvaltuustossa joulukuussa 2020. Ilmastovahti-palvelun toimenpiteet perustuvat sekä ilmasto-ohjelman että kaupungin palvelualueiden ja tytäryhtiöiden erillisiin toteutussuunnitelmiin ja strategioihin.

Kotkan ilmastotyön päätavoite on tehdä Kotkasta hiilineutraali kaupunki 2030 mennessä. Päätavoitteen lisäksi kaupungin tehtävänä on ennen kaikkea toimia esimerkkinä sekä luoda mahdollisuuksia ilmastoystävälliseen arkeen kotkalaisille asukkaille ja toimijoille. 

Kotkan ilmasto-ohjelman voit lukea kaupungin verkkosivuilta. Kotkan ilmasto-ohjelma ja sen taustatiedot (https://www.kotka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupungin-ilmastotyo/ilmasto-ohjelma/)


Strategiset mittarit kuvaavat tavoitteiden edistymistä isossa kuvassa ja kertovat yhteiskunnallisesta muutoksesta koko Kotkan tasolla. Keskeisiä strategisia mittareita ovat esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöt. Strategiset mittarit liittyvät pitkän aikavälin tavoitetiloihin, jotka on kuvattu teemakohtaisesti palvelun Teemat-sivulla. 

Toiminnalliset mittarit kertovat tarkemmin yksittäisten toimenpiteiden etenemisestä ja kuvaavat suoremmin sitä, kuinka paljon kaupungilla ponnistellaan kyseisen toimenpiteen eteen. Toiminnallisia mittareita ovat esimerkiksi ekotukitoiminnassa mukana olevat henkilöt ja pyöräliikenteen kehittämisen budjetti.


Ilmastovahti julkaistiin kesäkuussa 2022. Palvelua ja palvelun toimintamallia kehitetään yhä ja kaikkia tietoja ei ole vielä ehditty täydentää yhtä laajasti kuin toisia. Osa toimenpiteistä on myös pidemmällä kuin toiset, jolloin näistä on jo enemmän tietoja raportoitavaksi. Myös mittareissa on eroja esimerkiksi sen suhteen, kuinka pitkältä aikaväliltä tai kuinka usein tietoja on saatavissa.


Toimenpiteiden etenemistietoja on tarkoitus päivittää noin 3 kuukauden välein. Kunkin toimenpiteen vastuuhenkilö eli ilmastovahtimestari voi kuitenkin päivittää tietoja myös useammin, aina kun toimenpiteessä otetaan olennainen edistysaskel. Mittareita päivitetään lähtökohtaisesti vuosittain, sillä valtaosa tilastotiedoista on saatavilla vuositasolla.


Kommentteja, kysymyksiä tai kehitysideoita voi jättää kaupungin kestävän kehityksen asiantuntijalle. Viesti välitetään tarpeen mukaan ja aiheesta riippuen eteenpäin aihealueen asiantuntijalle tai kaupungin ICT vastaaville. Vastaukset julkaistaan joko suoraan verkkopalvelussa tai tarpeen mukaan suoraan lähettäjälle.

Kestävän kehityksen asiantuntija Saara Ihanamäki, saara.ihanamaki@kotka.fi


Tällä hetkellä palvelussa on ainoastaan kaupungin ilmasto-ohjelman ja sen toteutussuunnitelmissa määritellyt toimenpiteet, koska palvelun keskeinen tehtävä on tukea kaupungin ilmasto- ja ympäristötyön etenemisen seurantaa. 

Asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden teot ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Palvelua on jatkossa mahdollista kehittää myös siihen suuntaan, että muidenkin organisaatioiden toimenpiteet, jotka edistävät yhteisiä tavoitteita, olisivat mukana palvelussa. Otattehan yhteyttä ja esittelette toimenpiteenne, niin katsotaan, miten työn saisi linkitettyä yhteisiin tavoitteisiin. 

Saara Ihanamäki, saara.ihanamaki@kotka.fi